Kartoffelecken

3,20 €

Onion Rings

3,20 €

Mozzarella Sticks

3,60 €

Chili Chesse Poppers

3,60 €

Nachos

2,50 €

Nachos Cheese

3,50 €

Nachos Chili Cheese

3,80 €